Regulamin:

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.lamuse.pl, w tym zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem strony www.lamuse.pl.
2. Warunkiem korzystania ze strony sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień regulaminu oraz zobowiązanie sie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie należy zapoznać się przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia traktowane jest jako zgoda na przedstawione warunki.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, nie będą rozpatrywane.
4. Sklep internetowy www.lamuse.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.lamuse.pl. Treści zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.


2. STRONY TRANSAKCJI


1. Właścicielem sklepu internetowego www.lamuse.pl jest :
Premium Energy Fund spółka z o.o.
ul. Piękna 24/26A/1
00-549 Warszawa
NIP 7010371434
REGON 141857458

2. Sklep internetowy Premium Energy Fund sp. z o.o. prowadzi sprzedaż wysyłkową biżuterii antykwarycznej, vintage i współczesnej za pośrednictwem witryny internetowej https://www.lamuse.pl.
3. Stronami umowy są: ‚Klient’ – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz przyjmujący i realizujący transakcję – spółka Premium Energy Fund spółka z o.o., zwana dalej PEF lub ‚Sprzedającym’.


3. PRZEDMIOTY TRANSAKCJI


1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione w ofercie sklepu www.lamuse.pl : tzn. biżuteria antykwaryczna, autorska marki La Muse i artykuły kolekcjonerskie, w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie www.lamuse.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawane towary nie są nowe, z wyjątkiem tych egzemplarzy wyraźnie wymienionych jako nowe. Oferowane przedmioty wymienione jako antyki to egzemplarze zabytkowe, używane, o określonych znamionach i cechach użytkowania charakterystycznych dla biżuterii antykwarycznej i używanej. Stan zachowania dokładnie odzwierciedlają zdjęcia i opisy. Wszelkie ewentualne naprawy czy ślady ingerencji są wymienione w opisie.
2. Wszystkie prezentowane przedmioty posiadają widoczną cenę, wyrażoną w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT [są cenami brutto].
3. Premium Energy Fund zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez sklep internetowy www.lamuse.pl.


4. SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz niezbędny do złożenia zamówienia prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym. W przeciwnym razie Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.
2. Wypełnienie formularza oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Powoduje to zapisanie w bazie danych informacji wpisanych w formularzu oraz nazwy hosta nadawcy i godziny wysłania formularza. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne zakładanie konta, po dodaniu przedmiotu do ‚Koszyka’ Klient obowiązany jest postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami formularza. Zamówienia można składać także:
• e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu /zakładka Kontakt/,
• telefonicznie na numer telefonu 602 397 491 (dostępny na stronie internetowej Sklepu).
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Klienta na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez spółkę Premium Energy Fund w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.
4. Zamówienie złożone w formie elektronicznej jest potwierdzane e-mailowo przez spółkę Premium Energy Fund. Zamówienie potwierdzone, zgodnie z Art. 66. ust. 1 KC, traktowane jest jako złożone oświadczenie woli.
5. Zamówienia realizowane są w ciągu 24 – 48 godzin od chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku płatności przelewem, termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto Sprzedającego. Na czas realizacji zamówienia składa się obsługa zamówienia przez sklep internetowy www.lamuse.pl oraz czas dostarczenia towaru przez Kuriera. Strony mogą ustalić inny czas realizacji zamówienia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone droga mailowa lub drogą telefoniczną.
7. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia z powodu ważnych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
8. Przed złożeniem zamówienia Klient jest obowiązany zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego warunki. W wypadku braku akceptacji regulaminu zamówienie nie zostanie przyjęte przez spółkę Premium Energy Fund.
9. Kupujący jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 7 dni. Brak wpłaty w tym terminie skutkuje automatyczną anulacją zamówienia.


5. DOSTAWA PRODUKTÓW – KOSZTY WYSYŁKI


1. Wysyłka następuje w terminie uzgodnionym z Klientem lub nie później niż w terminie 2 dni roboczych. Przy przelewie na konto sklepu internetowego www.lamuse.pl koszt wysyłki ponosi Sklep.
2. W przypadku przesyłek zagranicznych Klient proszony jest o kontakt przed zakupem ponieważ koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie i zależy od wartości przedmiotu i kraju przeznaczenia.
3. Przesyłki są realizowane za pośrednictwem kurierów. Przedmioty są wysyłane w ciągu 1-2 dni od momentu wpływu przelewu na konto bankowe Sprzedającego. Przesyłki wysyłane kurierem ubezpieczone, na pełną kwotę zakupu.
4. Odbiór przesyłki od przewoźnika musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
5. Czas dostawy do Klienta wynosi 1-2 dni roboczych. Przesyłki dostarczane są w dni robocze w godzinach 9:00-18:00. W zamówieniach należy podać adres do doręczeń taki, aby kurier mógł zastać osobę odbierającą (np. adres do pracy). Aby sprawdzić status swojej przesyłki, należy skorzystać ze strony www.pocztex.pl wpisując numer listu przewozowego podanego w powiadomieniu emailowym informującym o zmianie statusu zamówienia na „Wysłane”.
6. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
a) sprawdzić ogólny stan przesyłki i czy opakowanie nie jest naruszone
b) jeżeli opakowanie przesyłki jest naruszone należy sprawdzić czy jego zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony. W razie uszkodzenia zakupionego towaru należy spisać protokół w obecności kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za dostawę, w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. Protokół jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z umową.


6. SPOSOBY PŁATNOŚCI


1. Stosowane formy płatności dla zamówień:

• płatność przelewem na konto spółki podane poniżej:

Nr konta 17 1600 1417 1730 7676 4000 0001

W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

2. Jeśli do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT, prosimy o wypełnienie pola Nazwa firmy oraz NIP w formularzu w trakcie składania zamówienia.
3. Termin płatności trwa do 7 dni od momentu złożenia zamówienia.
4. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji płatności z winy nie leżącej po stronie Sprzedawcy (w szczególności użyciu przez Kupującego niepoprawnego numeru zamówienia oraz symbolu produktu), Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego o tych powodach, wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. W razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację płatności, Kupujący zobowiązuje się nie wnosić w stosunku do Sprzedającego żadnych roszczeń wynikających z braku realizacji zamówienia.


7. OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW


Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji towarów, nie oddają ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego klienta (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.


8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient może anulować złożone zamówienie mailowo, wypełniając formularz w dziale „Zwroty”, lub składając oświadczenie na piśmie. Sprzedający potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia. Nie można anulować zamówienia, które zostało już do Klienta wysłane.
2. Klient może w terminie 14 dni od otrzymania towaru odstąpić od umowy składając oświadczenie na piśmie, wysyłając maila lub wypełniając formularz w dziale „Zwroty”. Termin zwrotu liczy się od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zwrotu dostępny w linku: formularz zwrotu. Sprzedający potwierdzi Kupującemu fakt otrzymania takiego oświadczenia.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko w przypadku towarów nowych oraz gdy towar nie był przez klienta używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, uszkodzony. Stan przedmiotu sprawdza rzeczoznawca jubilerski.
5. Dla skutecznego odstąpienia od umowy kupujący jednocześnie zobowiązany jest dokonać zwrotu towaru i czynność tą powinien wykonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zwrotu dostępny w linku: formularz zwrotu.
6. Koszty odesłania oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący.
7. Kwota zakupu za nieuszkodzony towar jest zwracana przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni wraz z kosztem wysyłki do Klienta. Koszt odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wypłaty przelewu realizowanego przez bank, jak również za opóźnienie będące następstwem podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niekompletnych danych uniemożliwiających wykonanie właściwego przelewu bankowego. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Klienta o niekompletności danych uniemożliwiających wykonanie przelewu wzywając jednocześnie Klienta do złożenia stosownych wyjaśnień w tym zakresie. Spółka Premium Energy Fund nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w spełnieniu świadczenia na rzecz Kupującego w razie złożenia wyjaśnień, które w dalszym ciągu nie pozwalają na wykonanie przelewu bankowego lub z innych przyczyn, nieleżących po stronie Sprzedającego.
9. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu towaru przy braku przesłanek uprawniających go do odstąpienia od umowy nie spełniając tym samym wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu towaru i odmowy zwrotu kosztów sprzedaży/zakupu.9. REKLAMACJE


1. Reklamację towaru należy zgłaszać spółce Premium Energy Fund sp. z o.o.. Klient zgłaszając reklamację powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę dokonanego zakupu, rodzaj towaru i opis jego wady oraz określić swoje żądania) przesyłając je e-mailem lub listem poleconym na adres spółki Premium Energy Fund. Reklamacje zgłaszane tylko telefonicznie nie będą uwzględniane.
2. Do przesyłki reklamacyjnej należy również dołączyć dowód zakupu: np. paragon, faktura lub inne dokumenty poświadczające dokonanie zakupu (np.kopia wyciągu bankowego, kopia wyciągu z karty)
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji spółka Premium Energy Fund zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
5. Spółka Premium Energy Fund nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowej konserwacji, jak również z nieprawidłowego użytkowania oferowanych towarów. Towary użytkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają reklamacji.
6. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności (wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania), spółka Premium Energy Fund skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach napraw.10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Spółka Premium Energy Fund gwarantuje swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane Klienta wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów reklamowych i nie zostaną przekazane podmiotom trzecim. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym. Zapewniamy Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Użytkownik w szczególności ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na nasz adres e-mail stosowną wiadomość.
2. W ramach serwisu www.lamuse.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klientów. Korzystanie z witryny bez wyłączenia obsługi cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta. Kupujący może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzeń końcowych z których korzysta. Kupujący może wyrazić zgodę lub nie, na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich używanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Właściciel strony nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach.


11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
2. Strony umów zawartych za pośrednictwem serwisu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny.
3. Wszystkie prawa do wizerunku strony, a także materiałów (zdjęć, opisów i artykułów) umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie www. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób. Wykorzystywanie zdjęć, opisów przedmiotów i artykułów w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest naruszeniem prawa autorskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.
4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
5. Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.
6. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.lamuse.pl. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już zrealizowanych zamówień oraz umów będących w trakcie realizacji.

Regulamin transakcji komisowych

stanowiący integralna część umowy komisu wykonywanej przez Komisanta – Premium Energy Fund Spółka z o.o. w zakresie komisowej sprzedaży biżuterii1. Ustalone poniżej szczegółowe zasady stanowią integralną część Umowy Komisowej zawartej pomiędzy Komisantem – Premium Energy Fund sp. z o. o., a Komitentem, który powierzył do sprzedaży Towar – biżuterię zwaną w dalszej treści „Towarem”.


2. Komisant przyjmuje do sprzedaży komisowej Towar w stosunku, do którego Komitent oświadcza / zapewnia, że Towar jest rzeczą używaną, wolną od wszelkich wad fizycznych i prawnych, w szczególności, że Towar ten stanowi wyłączną własność Komitenta i w żaden sposób prawo to nie jest ograniczone, w tym prawami osób trzecich. W szczególności Komitent zapewnia, że Towar został nabyty i był przez Niego użytkowany co najmniej przez 6 miesięcy.


3. Fakt przekazania Towaru przez Komitenta Komisantowi, w tym data przekazania, są określone w Umowie Komisu.


4. Ustalenia dotyczące: Wartości Towaru, Ceny Sprzedaży, Należności dla Komitenta oraz inne koszty określone są w postanowieniach Umowy Komisu.


5. Towar z zastrzeżeniem ust.11.6. poniżej może być sprzedany przez Komisanta za minimalną cenę określoną w Umowie Komisu jako Cena Sprzedaży.


6. Komisant zawsze jest uprawniony do sprzedaży Towaru za cenę wyższą od Ceny Sprzedaży określonej w Umowie Komisu. W takim przypadku stosownemu podwyższeniu ulegnie kwota Należności dla Komisanta określona w Umowie Komisu oraz prowizja / wynagrodzenie Komisanta.


7. Tytułem wynagrodzenia Komisantowi przysługuje prowizja stanowiąca różnicę pomiędzy Ceną Sprzedaży ustaloną w Umowie Komisu, a Kwotą Należności dla Komitenta ustaloną w Umowie Komisu.


8. Komisant ma prawo do potrącenia należnej mu prowizji (wynagrodzenia) z otrzymanej od kupującego Ceny Sprzedaży przed przekazaniem Należności dla Komitenta.


9. Komisant może żądać prowizji komisowej w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Komisu z przyczyn leżących po stronie Komitenta.


10. Należność dla Komitenta z tytułu sprzedaży Towaru Komisant wypłaci w formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Komitenta najpóźniej po upływie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Komisanta od kupującego pełnej ceny sprzedaży za Towar.


11. W przypadku wypłaty gotówkowej powyżej kwoty 2000 zł Komitent powinien uzgodnić termin wypłaty z upoważnionym pracownikiem Komisanta z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.


12. Ustalenia dodatkowe:


12.1. W przypadku, jeżeli Komitent powierzy do sprzedaży Towar bez certyfikatu, certyfikat taki zobowiązuje się wystawić Komisant pobierając od Komitenta zryczałtowaną opłatę w wysokości 200,00 zł.


12.2. W przypadku, jeżeli Towar wymaga odświeżenia (wyczyszczenie, wypolerowanie, przegląd), Komisant może pobrać od Komitenta dodatkową ryczałtową opłatę w wysokości 100 zł. za wykonanie tej usługi.


12.3. Komisant od chwili przyjęcia Towaru, ponosi ryzyko jego uszkodzenia, zniszczenia i utraty.


12.4. Komisant zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć przekazany mu Towar, w szczególności ubezpieczyć go od pożaru i innych zdarzeń losowych.


12.5. W przypadku odbioru z jakiejkolwiek przyczyny przez Komitenta Towaru w okresie przed upływem 60 dni od dnia zawarcia Umowy Komisu, Komisant jest uprawniony do naliczenia i pobierania od Komitenta za oferowanie Towaru do sprzedaży opłaty w wysokości 10% od Ceny Sprzedaży określonej w Umowie Komisu.


12.6. W razie nie sprzedania Towaru w ciągu 3 miesięcy od momentu zawarcia Umowy Komisu i zaoferowania Towaru do sprzedaży, Komisant ma prawo obniżyć Cenę Sprzedaży o 10%, przy czym cena ta może ulec dalszemu obniżeniu o kolejne 5% w każdym następnym miesiącu. W takim przypadku proporcjonalnemu obniżeniu ulega również kwota Należności ( w przypadku sprzedaży) dla Komitenta ustalona w Umowie Komisu.


12.7. Jeżeli Towar nie zostanie sprzedany przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Komisu i zaoferowania do sprzedaży i jeżeli Strony nie zawrą nowej (odrębnej) Umowy w tym zakresie, Komisant jest uprawniony do usunięcia Towaru ze sprzedaży komisowej i wezwania Komitenta do odbioru Towaru z Komisu.


12.8. Wezwanie do odbioru Towaru Komisant wyśle do Komitenta listem poleconym za po-twierdzeniem odbioru na jego adres podany w Umowie Komisu. W wezwaniu zostanie wyznaczony termin odebrania Towaru, nie dłuższy niż 10 dni od daty doręczenia wezwania.


12.9. W razie opóźnienia się Komitenta w odbiorze Towaru w wyznaczonym terminie, Komisant ma prawo złożyć Towar do magazynu na koszt Komitenta. Opłata za przechowanie będzie w wysokości 5 % naliczonej od Ceny Sprzedaży określonej w Umowie Komisu, za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w odbiorze Towaru. Opłata będzie naliczana od momentu upłynięcia terminu wskazanego na wezwaniu do odbioru Towaru.


12.10. W przypadku opóźnienia w odbiorze Towaru przekraczającego okres 24 miesięcy od daty wyznaczonej w wezwaniu do odbioru, Towar przejdzie na własność Komisanta tytułem nieuiszczonych opłat za przechowanie.


13. Komitent powinien poinformować Komisanta o zmianie swojego adresu. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, iż pisma kierowane na posiadany przez Komisanta adres Komitenta uznaje się za skutecznie doręczony. Poczta dwukrotnie awizowana będzie uznawana za doręczoną, a zawarte w korespondencji terminy za obowiązujące.


14. Spory mogące wyniknąć w trakcie wykonywania umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Komisanta.


15. Każda zmiana postanowień Umowy Komisu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.